skip to Main Content

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker. Het hoofddoel van deze website is informatievoorziening. De redactie bestaat niet uit medici, maar uit vrijwilligers van de Endometriose Stichting. Bij de samenstelling van de website wordt zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan.

De informatie die in deze website is opgenomen kan echter drukfouten of onvolkomenheden bevatten. Bovendien gaan de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel. Daardoor kan het voorkomen dat niet alle in deze website opgenomen informatie up-to-date is.

Het bespreken van een bepaalde medische behandeling op deze website moet niet worden opgevat als een advies voor de behandeling. Wij raden altijd aan overleg te hebben met uw behandelend arts. Beweringen en meningen, geuit in artikelen, mededelingen en fora op deze website, zijn die van de auteur(s) of bezoekers van deze site en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de internetprovider.

De Endometriose Stichting spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin de Endometriose Stichting als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan de stichting niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van www.endometriose.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de bezoekers van onze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

De Endometriose Stichting geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@endometriose.nl.

Het auteursrecht op al het materiaal op www.endometriose.nl berust bij de Endometriose Stichting.

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Endometriose Stichting informatie (teksten, beelden, geluid en HTML-codes daaronder inbegrepen) via elektronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en/of te verspreiden.

Op 25 mei 2018 treed de AVG regelgeving in werking. Hier geven wij aan hoe wij omgaan met de privacy gegevens van onze donateurs, bezoekers van de website, bezoekers van onze activiteiten/bijeenkomsten.

Donateurs

Wij slaat alleen gegevens op die benodigd zijn voor het factureren van de donateursvergoeding en het versturen van ons blad ‘Buikspreker’ en de nieuwsbrief.
Mocht je willen inzien welke gegevens wij van je hebben opgeslagen, dan kun je hiervoor contact opnemen met info@endometriose.nl met vermelding dat je inzage wilt in je gegevens. Wij sturen je dan een overzicht van de gegevens die in onze administratie staan. Uiteraard kun je ten alle tijde deze gegevens laten aanpassen in onze administratie.

Bezoekers van onze website en bijeenkomsten/activiteiten

Wij slaan alleen gegevens op van de formulieren die op de website staan en door een bezoeker worden ingevuld. Deze gegevens worden maximaal een jaar bewaard, zodat wij verantwoording kunnen geven over deze activiteiten in ons jaarverslag. Daarna worden de gegevens geanonimiseerd en maximaal 5 jaar bewaard.


Per 1 juli 2015 is de wet in werking getreden, die het verplicht stelt dat op elke website naast de privacyverklaring (zie algemene voorwaarden) ook een cookieverklaring wordt opgenomen als er met cookies wordt gewerkt. Hieronder leest u welk gebruik van cookies op deze website wordt gemaakt.

De Endometriose Stichting bewaart op geen enkele manier persoonlijke gegevens op de website.

Wat is een cookie?


Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Functionele versus tracking cookies


Functionele cookies zijn cookies die het gebruik van de website vergemakkelijken zoals het onthouden van het wachtwoord (semi) permanente cookies en sessie cookies.
Tracking cookies worden gebruikt voor commerciële doeleinden en dienen de adverteerder. 
De Endometriose Stichting gebruikt geen tracking cookies waarvoor vooraf toestemming van de gebruiker nodig is. De Endometriose Stichting maakt alleen gebruik van functionele cookies en daarvoor hoeft vooraf geen toestemming te worden gegeven.


Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website met dit bezoek zijn bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

Gebruik van (semi) permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld niet steeds het wachtwoord herhaalt te worden, waardoor dus tijd wordt bespaard en een prettiger gebruik van onze website kan worden gemaakt. De Endometriose Stichting maakt alleen gebruik van een cookie waarmee u uw inloggegevens kunt vasthouden via het vinkje “Wilt u ingelogd blijven”. De bewaartijd daarvan is 30 dagen en dit wordt elke keer verlengd als u weer aanlogt. Als u dus 30 dagen niet heeft ingelogd, verdwijnt dit cookie. Permanente cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van uw browser.


Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan


Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?


Op de volgende websites kan meer informatie over cookies gevonden worden:
www.cookierecht.nl

Lees hier ons huishoudelijk reglement

Kerndoel van de Endometriose Stichting:

 • Het vergroten van erkenning voor de ziekte endometriose

Missie van de Endometriose Stichting:

 • Meer erkenning voor de ziekte verkrijgen bij zowel huisartsen als gynaecologen
 • en goede voorlichting geven aan de vrouw met (vermoedelijke) endometriose

Visie van de Endometriose Stichting :

 • Door meer publiciteit krijgt de ziekte endometriose meer bekendheid
 • Door meer bekendheid zullen huisartsen en gynaecologen eerder de symptomen van endometriose herkennen waardoor de diagnose endometriose sneller gesteld wordt
 • Door meer bekendheid / betere voorlichting herkennen vrouwen eerder klachten die zij ondervinden • Meer erkenning zal ook aanleiding zijn voor meer onderzoek
 • Met als gevolg de betere of zelfs ultieme behandeling van endometriose

Het bestuur

Het bestuur is collectief verantwoordelijk voor het beleid en de besluitvorming. Het bestuur stelt een meerjaren beleidsplan op, maakt op basis daarvan jaarlijks een werkplan en de bijbehorende begroting. Hiervoor wordt de subsidie aanvraag aangehouden van PGO, deze is tevens de controlerende financiële instantie.

Het bestuur bestaat uit ten hoogste zeven en tenminste drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Leden van het bestuur bestaan tenminste voor 60 % uit lotgenoten of deskundigen op het gebeid van endometriose. Overige specifieke bestuurstaken, in overleg te verdelen door de bestuursleden. Personen die zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie dienen te beschikken over relevante ervaring en deskundigheid, en lid te zijn of te worden van Endometriose Stichting. Bestuursleden worden benoemd voor een onbepaalde periode. Het bestuur of leden van het bestuur kunnen tussentijds worden vervangen op eigen verzoek of op verzoek van een meerderheid van het overige bestuur.

De vrijwilligerscoördinatoren

De inzet van veel vrijwilligers is onontbeerlijk voor de realisering van de doelstellingen van de Endometriose Stichting. Vrijwilligers vormen dan ook een belangrijk onderdeel van de organisatie. Om de contacten en de onderlinge informatie uitwisseling goed te laten verlopen hebben we (een) vrijwilligerscoördinator(en). De coördinator zorgt voor de juiste vrijwilliger op de juiste plek en voor het aannemen van nieuwe vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator benoemt de vrijwilligers die sleutelposities innemen en deze benoemen op hun beurt de vrijwilligers voor wier werkzaamheden zij verantwoordelijk zijn, dit te allen tijde in overleg met de coördinator.

De vrijwilligers

Vrijwilligers binnen een patiëntenorganisatie weten vaak uit eigen ervaring wat het betekend een bepaalde ziekte of aandoening te hebben. Bij onze organisatie kunnen ook mensen die nauw betrokken zijn bij iemand met endometriose vrijwilliger worden. Bijna elke vrijwilliger kent ook het zoeken naar een manier om met endometriose om te gaan en haar leven hier in inhoud te geven. De motivatie voor het werk als vrijwilliger bij de stichting kan verschillend zijn. Sommigen hebben veel baat bij het contact met lotgenoten en willen graag iets terug doen. Anderen worden juist vrijwilliger omdat zij zelf deze vorm van opvang gemist hebben . Als belangrijkste motivatie geldt echter het feit dat men de eigen ervaringen en kennis kan inzetten voor anderen. Het is een manier om positief om te gaan met iets dat voor de meeste vrouwen toch meestal een negatieve ervaring in hun leven is.

Vrijwilligers zijn dus in de regel Endometriosepatiënten – of zijn dat geweest – of mensen uit hun omgeving, of ze hebben aan de andere kant kennis van endometriose en affiniteit met de doelgroep en haar problematiek. Om ervoor te zorgen dat zij goed en eenduidig zijn geïnformeerd over endometriose en de gevolgen daarvan, als ook over de doelen, het beleid en de organisatie van de stichting, biedt de Endometriose Stichting hun een handleiding aan en de toegang tot het besloten vrijwilligersgedeelte.

Alle vrijwilligers binnen de Endometriose Stichting zijn verplicht deze kennis te bestuderen alvorens met haar taken te kunnen beginnen. Vrijwilligers vervullen tal van taken: zij kunnen bestuurslid zijn, een bijdrage leveren aan activiteiten, aan het samenstellen van de Buikspreker of de internetsite. Voor een goed functioneren van de vrijwilligers is het essentieel dat het hen duidelijk is wat de stichting van hen verlangt en of zij in staat zijn daaraan te voldoen. Degene die hen aanstelt dient dan ook goede afspraken met hen te maken;

Vrijwilligerswerk is immers niet vrijblijvend

Het is de taak van het bestuur de nodige faciliteiten te leveren voor het vrijwilligerswerk, de vrijwilligers waar nodig te ondersteunen, basis- en zonodig meer specifieke scholing aan te bieden, binnen de stichting de nodige ruimte te geven, zoveel mogelijk te betrekken bij de gang van zaken binnen de stichting als geheel, collectief te verzekeren (WA en rechtsbijstand) en hun onkosten te vergoeden volgens de daarvoor vastgestelde regeling. Het bestuur is verantwoordelijk voor alle activiteiten die namens de stichting plaatsvinden en zal de kwaliteit van het vrijwilligerswerk moeten bewaken. Vrijwilligerscoördinator is verantwoording schuldig aan het bestuur.

Adviesraad /De medisch wetenschappelijke wereld

Voor medische ondersteuning zijn wij afhankelijk van de adviesraadleden. Zij zullen ons op de hoogte houden van ontwikkelingen. Wij op onze beurt kunnen er voor zorgen dat de bekendheid van deze artsen wordt vergroot, waardoor zij endometriosecentra kunnen starten.

Als Endometriose Stichting zouden wij betrokken moeten zijn bij onderzoek. Wij zouden kunnen zorgdragen voor enquêtes onder donateurs. Er zou onder artsen meer aandacht voor de ziekte bewerkstelligd moeten worden. Dit kunnen we doen door meer artsen bij onze activiteiten te betrekken. Dit kan onder andere door bijvoorbeeld een lijst van betrokken artsen samen te stellen en deze ook op het internet te publiceren.

Verder zou gekeken moeten worden naar een structurele manier om de potentiële patiënten te informeren over de ziekte en de symptomen ervan.

De Medische Adviesraad wordt geformeerd uit in Nederland aan endometriose en aan patiënten met deze aandoening, toegewijde en gerenommeerde (para)medische specialisten. Het bestuur van de Endometriose Stichting selecteert deze specialisten op voordracht, onder andere door donateurs van de Endometriose Stichting. Alleen het bestuur van de Endometriose Stichting benoemt de leden van de Medische Adviesraad en doet dat ook in de situatie dat opvolging gewenst is. Om voor het bestuur van de Endometriose Stichting moverende redenen kan het bestuur een lid van de Medische Adviesraad van zijn/haar lidmaatschap ontheffen waaraan dan door de betrokkene geen rechten kunnen worden ontleend.

Profiel van leden van de raad

Het bestuur van de Endometriose Stichting zal bij de selectie en benoeming van leden de volgende criteria hanteren.

 • De betreffende specialist is algemeen erkend op zijn/haar vakgebied.
 • De betreffende specialist is bereid het bestuur van de Endometriose Stichting over ontwikkelingen op medisch beleidsmatig terrein te informeren en zo nodig te adviseren.
 • De betreffende specialist is bereid vragen op (para)medisch terrein te beantwoorden die leven bij donateurs van de Endometriose Stichting en ook van niet-donateurs.
 • De betreffende specialist heeft geen formele binding met de medische industrie en/of de farmaceutische industrie.

Organisatie

De Endometriose Stichting staat een losse organisatie van de Medische Adviesraad voor, wat inhoudt dat onderling contact tussen de leden in formele zin niet nodig wordt geacht. Daarmee wordt het houden van vergaderingen of aanverwante activiteiten niet voorzien en is daarom ook een bestuurlijke organisatie overbodig. De individuele leden van de raad houden contact met hun contactpersoon binnen het bestuur van de Endometriose Stichting (vice versa).

Behandeling van specifieke vragen op (para)medisch terrein

Het bestuur van de Endometriose Stichting draagt er zorg voor dat de donateurs van de Endometriose Stichting met hun vragen geen rechtstreeks contact opnemen met leden van de raad. Vragen die donateurs van de Endometriose Stichting hebben voor de raad worden ingediend bij de contactpersoon van de raad in het bestuur van de Endometriose Stichting. Het bestuur stelt zich garant dat de behandeling van de vragen volledig vertrouwelijk en met alle zorg zal geschieden. De contactpersoon binnen het bestuur beoordeelt de aard en de inhoud van de vraag en maakt de keuze om de vraag aan een lid (of meerdere leden) van de raad voor te leggen. Het antwoord op de vraag wordt via de contactpersoon binnen het bestuur aan de vraagsteller doorgegeven. Behandeling van vragen met algemene waarde De contactpersoon binnen het bestuur beoordeelt of vragen voor de raad mogelijk van belang zijn voor een algemener deel van de donateurs van de Endometriose Stichting dan voor de vraagsteller alleen. Is dat het geval, dan zal de vraagsteller worden voorgesteld om de vraag algemener door de raad te laten behandelen. Ook het antwoord zal dan algemener zijn en in principe in aanmerking komen om te worden opgenomen in de Buikspreker of op de website. Uiteraard wordt deze werkwijze alleen dan gevolgd als de vraagsteller er mee instemt om de feitelijke vraag algemener te behandelen.

Farmaceuten

De Endometriose Stichting onderhoudt nauw contact met de producenten van medicijnen. Om wederzijds informatie uit te kunnen wisselen, maar voornamelijk door elkaar te betrekken in problematiek en uitdagingen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat op geen enkele wijze de Endometriose Stichting aan haar donateurs een adviserende rol m.b.t. medicijnkeuze kan worden geschetst. In dat licht geniet het de voorkeur om met alle producenten proberen te komen tot een dergelijke samenwerking. Tevens hebben de farmaceuten geen enkele invloed op het beleid van de stichting.

Donateurs en begunstigers

Iedereen kan in principe donateur worden van de Endometriose Stichting, door zich schriftelijk of elektronisch aan te melden bij het secretariaat. Het bestuur heeft het recht aspirant donateurs te weigeren of iemands lidmaatschap te beëindigen indien daarvoor een gegronde reden bestaat. Donateurs kunnen gebruik maken van het besloten gedeelte en ontvangen de Buikspreker, mits hun donatie gelijk aan of hoger is dan € 36,- of € 3,50 per maand. De donateurs krijgen uitnodigingen voor (thema) bijeenkomsten. Zij kunnen zich aanmelden voor vrijwilligerswerk binnen de stichting. Donateurs kunnen via bijeenkomsten, mailcontact en per post hun inbreng delen met het bestuur. Het bestuur zal deze inbreng bespreken en een reactie hierop sturen aan de donateur. Sommige zorgverzekeraars vergoeden bijdragen aan patiëntenorganisaties. Wij hanteren voor het opzeggen van het donateurschap een opzegtermijn van 1 maand.

Uitvoering beleid

Door de uitvoering van verschillende activiteiten proberen we onze voorgestelde doelen te bereiken. Deze activiteiten richten zich voornamelijk op voorlichting, lotgenotencontact en belangenbehartiging.

Voorlichting

Voorlichting behoort tot de basistaken van de Endometriose Stichting en betreft in eerste instantie de aard van de ziekte en de gevolgen hiervan voor de patiënt en zijn omgeving. Ook informatie over het wetenschappelijk onderzoek en de sociaal-maatschappelijke kanten van de ziekte komen aan de orde. Deze informatie is in de eerste plaats gericht op Endometriosepatiënten en mensen in hun omgeving, en bereikt vooral degenen die donateur zijn van de Endometriose Stichting. Daarnaast richt de stichting zich op relevante beroepsgroepen in de medische en de sociaal-maatschappelijke sector en de media.

 1. Schriftelijke voorlichting;
  • Folders: Menstruatiepijn is niet normaal; Leven met endometriose; Meer dan ongesteldheidsklachten
  • Informatieve boeken: Endometriose spreekuurthuisboek “Iedere maand pijn” en Endometriose de baas
  • Buikspreker
 2. Mondeling
  • Lezingen
  • Stands op beurzen
  • Endolounge met of zonder gynaecoloog
 3. Elektronisch
  • Website (Open en besloten informatie voorziening)
  • Mail

Lotgenotencontact

We hebben als doel het contact te bevorderen tussen Endometriosepatiënten. Het uitwisselen van ervaringen kan niet alleen patiënten, maar ook hun partners en familieleden onder meer helpen beter om te gaan met de ziekte en de weg te vinden in de wereld van de (alternatieve) hulpverlening, uitkeringen enzovoort.

 1. Schriftelijk
  • Buikspreker (ervaringsverhalen)
 2. Mondeling
  • Landelijke bijeenkomsten
  • Endolounge met of zonder gynaecoloog
 3. Elektronisch
  • Besloten facebookgroep
  • Info vragenlijst

Belangenbehartiging

Belangenbehartiging heeft verschillende facetten. Daarbij kan gedacht worden aan beïnvloeding van politici, beleidsmakers en wetenschappers, maar ook aan activiteiten die direct zijn gericht op endometriosepatiënt en hun omgeving. De Endometriose Stichting houdt zich vooral met dit laatste aspect bezig. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Verbetering informatievoorziening
 • Bewustwording ontwikkelen bij huisartsenzorg zodat endometriose beter herkend wordt
 • Voorlichten van jonge meiden zodat endometriose beter herkend wordt
 • Betrokkenheid bij ontwikkeling van richtlijnen omtrent endometriosezorg
 • Bijhouden van ontwikkelingen voor de patiënt, d.m.v. regelmatig contact met de medische adviesraad;
 • Beroepsgroepen op de hoogte stellen van de stand van zaken betreffende endometriose;
 • Meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Dit gebeurt onder meer door de ideeën, ervaringen en behoeften van patiënten onder de aandacht van onderzoekers te brengen en waar mogelijk met hen mee te denken. Daarnaast door oproepen voor deelname aan onderzoek op te nemen in de nieuwsbladen en internetsite en het verspreiden van enquêtes onder een willekeurige groep donateurs.

De Endometriose Stichting doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de klant een klacht kan indienen bij de Endometriose Stichting en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:

Schriftelijk:

Endometriose Stichting
t.a.v. Secretariaat
Baandert 27
6136 EM Sittard
Per e-mail: secretariaat@endometriose.nl

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:

 • De datum waarop de klacht binnenkomt
 • Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk, per e-mail).
 • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klager.
 • Is indiener donateur van de Endometriose Stichting.
 • Type klacht.
 • Omschrijving van de actie die Endometriose Stichting onderneemt naar aanleiding van de klacht.
 • Naam van de medewerker die de klacht behandelt.
 • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 10 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de klager hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

Als de klachtenprocedure is afgerond, maar de klager desondanks ontevreden is over de wijze waarop de Endometriose Stichting de klacht heeft behandeld, dan kan hij/zij schriftelijk bij Bestuur van Endometriose Stichting in beroep gaan.

Dit kan door een brief te sturen naar:

Endometriose Stichting
t.a.v. Bestuur
Baandert 27
6136 EM Sittard
Per e-mail: Bestuur@endometriose.nl

Binnen 10 dagen wordt het beroep beantwoord.

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door de Endometriose Stichting gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de Endometriose Stichting te verbeteren.


Vooraf

De Endometriose Stichting staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen.
Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen de Endometriose Stichting wordt gehanteerd.

Artikel 1

Definities
Onder seksuele intimidatie wordt verstaan:

 • ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non- verbaal, of fysiek gedrag waarbij tevens sprake is van één van de volgende punten:
  • onderwerping aan dergelijk gedrag wordt, hetzij expliciet, hetzij impliciet, gehanteerd als voorwaarde voor de tewerkstelling van een persoon;
  • onderwerping aan of afwijzing van dergelijk gedrag door een persoon wordt gebruikt als basis voor beslissingen die het werk van deze persoon raken;
 • dergelijk gedrag heeft het doel de werkprestaties van een persoon aan te tasten en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving te creëren, dan wel heeft tot gevolg dat de werkprestaties van een persoon worden aangetast en/of een intimiderende, vijandige of onaangename werkomgeving wordt gecreëerd.

Onder agressie worden verstaan:

 • voorvallen waarbij een persoon psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen, onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de arbeid. Hieronder valt ook pesten.

Onder discriminatie wordt verstaan:

 • elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die tot doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven wordt tenietgedaan of aangetast. Levensbeschouwing wordt gedefinieerd als: een min of meer samenhangend stelsel van waarden, normen en opvattingen die zin en richting geven aan het leven.  

Artikel 2

Doel en algemeen uitgangspunt

 1. Seksuele intimidatie, agressie en discriminatie op grond van ras, leeftijd, levensbeschouwing, godsdienst, politieke gezindheid, geslacht, nationaliteit, hetero of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat en handicap worden door de Endometriose Stichting als vormen van ongewenst gedrag afgewezen.
 2. De Endometriose Stichting neemt het op zich in het dagelijks handelen en bij het ontwikkelen van beleid deze vormen van ongewenst gedrag te voorkomen en te bestrijden.
 3. De gedragscode maakt deel uit van het algemeen beleid van de Endometriose Stichting en van de professionele houding van de bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden van de Endometriose Stichting.

Artikel 3

Status en reikwijdte

 1. De gedragscode is een invulling van de wettelijke bepalingen omtrent seksuele intimidatie, agressie en discriminatie.
 2. De gedragscode geldt voor bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden (vanaf hier: ‘medewerkers’) van de Endometriose Stichting.
 3. De Endometriose Stichting draagt zorg voor bekendmaking van de gedragscode.

Artikel 4

(Vrijwilligers)contract

Het niet aangaan, beëindigen of niet verlengen van een (vrijwilligers)contract mag niet samenhangen met een in de wet verboden discriminatiegrond, leeftijd en handicap daarbij inbegrepen.

Artikel 5

Arbeidsomstandigheden en werkvloer

 1. De inrichting van de Endometriose Stichting voldoet aan de wettelijke eisen daaromtrent, in het bijzonder de Arbo-wetgeving, maar is in ieder geval zodanig dat medewerkers en hun klanten zich veilig voelen.
 2. De omgang tussen medewerkers wordt bepaald door respect voor ieders kleur, sekse, levensbeschouwing, leeftijd en andere gronden genoemd in deze gedragscode.
 3. Discriminerende, seksistische of andere beledigende of krenkende uitlatingen of grappen, mondeling of schriftelijk zijn niet toegestaan.
 4. Agressieve handelingen of uitingen zijn niet toegestaan.
 5. Het bepaalde onder 1. komt mede tot uitdrukking door het bieden van mogelijkheden voor het beleven van uitingen samenhangend met sekse, levensbeschouwing en leeftijd.

Artikel 6

Omgang tussen bureaumedewerkers, vrijwilligers en bestuursleden

 1. Medewerkers laten zich bij contacten met andere medewerkers leiden door gedragsregels in deze gedragscode
 2. Medewerkers accepteren geen agressieve gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot agressieve gedragingen jegens hen.
 3. Medewerkers accepteren geen seksuele gedragingen van andere medewerkers en nemen zelf geen initiatief tot seksuele gedragingen jegens hen.
 4. Medewerkers accepteren geen discriminerend gedrag van ander medewerkers en werken niet mee aan of nemen geen initiatief tot discriminerend gedrag.

Artikel 7

Werking naar deelnemers, klanten, bezoekers en derden

 1. Deze gedragscode wordt door de Endometriose Stichting aan alle medewerkers bekendgemaakt.
 2. Van deelnemers, klanten, bezoekers van de Endometriose Stichting en derden wordt verwacht dat zij niet in strijd handelen met de in deze gedragscode opgenomen bepalingen. In voorkomende gevallen kunnen zij op het bestaan en de inhoud van deze gedragscode worden gewezen.

Artikel 8

Toezicht

Met het toezicht op de naleving van de bepalingen uit deze gedragscode is het bestuur van de Endometriose Stichting belast.

Back To Top